mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ප්‍රවාහන හා බැංකු කටයුතු සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය

mainLogo
mainLogo

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු  සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ අනිසි භාවිතය හා සාරධර්ම

mainLogo
mainLogo

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරන පද්ධතියක් ලෙස පරිගණකයේ කාර්යය

mainLogo
mainLogo

පරිගණකය හඳුනා ගනිමු
පරිගණක හදුනා ගනිමු

mainLogo
mainLogo

පරිගණකය හඳුනා ගනිමු
පරිගණක වර්ගීකරණය-1

mainLogo
mainLogo

පරිගණකය හඳුනා ගනිමු
පරිගණක වර්ගීකරණය-2

mainLogo
mainLogo

පරිගණකය හඳුනා ගනිමු
පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය