mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ටෝ්‍රනික විද්‍යාව
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ / ට්‍රාන්සිස්ටර

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ටෝ්‍රනික විද්‍යාව
ට්‍රාන්සිස්ටර වර්ධක ක්‍රියාව

mainLogo
mainLogo

විද්‍යුත් රසායනික
විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ

mainLogo
mainLogo

විද්‍යුත් රසායනික
සරල කෝෂයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

mainLogo
mainLogo

විද්‍යුත් රසායනික
විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

mainLogo
mainLogo

විද්‍යුත් රසායනික
ජලීය ද්‍රාවණ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

mainLogo
mainLogo

විද්‍යුත් රසායනික
විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ කාර්මික භාවිත