mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

බළන්ගොඩින් ගැලූ පැණසර මෙත් ගඟුල
බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමිගේ චරිතාපදානය

mainLogo
mainLogo

බළන්ගොඩින් ගැලූ පැණසර මෙත් ගඟුල
බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමිගේ ජාතිකල ආගමිකල ශාස්ති‍්‍රය සේවාව හා චරිතයේ සුවිශේෂ ලක්ෂණ

mainLogo
mainLogo

බළන්ගොඩින් ගැලූ පැණසර මෙත් ගඟුල
ක්‍රියා පද වර්ගීකරණය (අවසාන ක්‍රියාව නොවන ක්‍රියා)

mainLogo
mainLogo

බළන්ගොඩින් ගැලූ පැණසර මෙත් ගඟුල
ක්‍රියා පද වර්ගීකරණය (ක්‍රියා පද අශ්‍රිත අභ්‍යාස)

mainLogo
mainLogo

අපට වැසිකිළියක් (සිංහල සංග්‍රහය)
අපට වැසිකිළියක් කෙටි කතාවේ කතුවරයා පිළිබඳ හැඳින්වීම

mainLogo
mainLogo

තල මල පිපිලා
ප්‍රස්තාව පිරුළු

mainLogo
mainLogo

තල මල පිපිලා
යුගල පද