mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

අඟුල්මල් දමනය (සාහිත්‍ය)
අමාවතුර භාෂා ශෛලිය හා අවස්ථා නිරූපණය

mainLogo
mainLogo

අඟුල්මල් දමනය (සාහිත්‍ය)
අංගුලිමාල දමනය කතා වස්තුවේ සමාජ පණිවිඩය

mainLogo
mainLogo

දුකට කියන කවි සීපද
ජන කවි හැදින්වීම හා වර්ගීකරණය

mainLogo
mainLogo

දුකට කියන කවි සීපද
ජන කවිය හා ජන කවියා

mainLogo
mainLogo

දුකට කියන කවි සීපද
ජන කවි රස විඳීම

mainLogo
mainLogo

දුකට කියන කවි සීපද
ජන කවි රස විඳීම

mainLogo
mainLogo

දුකට කියන කවි සීපද
ජනකවි බස් වහර